สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ธุรกิจไม่สะดุดด้านการเงิน กับบริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจของ KD-Credit กู้ง่าย ได้ไว เอกสารไม่ยุ่งยาก

เอกสารที่ต้องใช้
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการ
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
4.สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
5.บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือน
6.สัญญาเช่าพื้นที่ กรณีสถานประกอบการเป็นการเช่า
7.รูปภาพสำนักงาน หรือสถานที่ทำงาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 093-156-4706 Line ID 0931564706