เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อธุรกิจกับเคดีเครดิต ดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการ
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
4.สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
5.บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือน
6.สัญญาเช่าพื้นที่ กรณีสถานประกอบการเป็นการเช่า
7.รูปภาพสำนักงาน หรือสถานที่ทำงาน